• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

13 ส.ค. 2562 14:30

มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้          

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปวช.- ม.ต้น และ ม.ปลาย

รายละเอียดวุฒิ : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา นั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) หน่วยงาน สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ทุกสาขา 2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 ใบ สด.8) ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ในระดับดี 2. มีจิตบริการ (Service Mind) รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี อดทน มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งมั่น สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อประสานงานหรืออดทนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 3. มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารงานทั่วไป 4. มีความขยัน แข็งแรง อดทน รับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 5. เต็มใจเสียสละจะปฏิบัติงานเกินเวลาราชการในบางวัน โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนใดใด 6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศิลธรรม จริยธรรมอันดี 7. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. ควบคุมดูแล เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย เครื่องแก้ว อุปกรณ์ ภาชนะที่มีการปนเปื้อนเชื้อ และมูลฝอยติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการที่เป็นสถานปฏิบัติการระดับ 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 2. ทำการกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนจากเครื่องแก้ว อุปกรณ์ ภาชนะ และมูลฝอยดังกล่าว โดยการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ก่อนที่จะนำไปทำความสะอาด หรือทิ้งตามความเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 3. ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของแต่ละห้องปฏิบัติการ โดยบันทึกรายงานส่งให้คณะกรรมการปลอดภัยทางชีวภาพของภาควิชาฯ เมื่อพบการจัดการทีไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 4. เตรียมเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และภาชนะให้ปลอดเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) และอบแห้งเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และภาชนะดังกล่าวด้วยเครื่องอบแห้ง (Hot air oven) เพื่อนำส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการต่างๆในภาควิชาฯ 5. ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเรียน การสอน การฝึกอบรมที่ภาควิชาฯมีส่วนรับผิดชอบ 6. จัดทำการเบิกของใช้งานในห้องล้างอุปกรณ์ 7. เป็นผู้ดูแล (custodian) บันทึกการใช้งาน รายงานสภาพของเครื่อง และ การแจ้งซ่อมครุภํณฑ์ทั้งหมดในห้องล้างอุปกรณ์ของภาควิชาฯ รวมถึงเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) 6 เครื่อง ของภาควิชาฯ 8. เป็นผู้ทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ๖ เครื่อง ของภาควิชาฯ ทุกเดือน พร้อมทั้งทำรายงานส่งให้คณะกรรมการปลอดภัยทางชีวภาพของภาควิชาฯ 9. เป็นผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 10. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในห้องล้างอุปกรณ์ ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 11. รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพที่จัดโดยภาควิชาฯ หรือคณะฯ ทุก 3 ปี 12. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราเงินเดือน 1. ตามคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินเดือน 8,690 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท 2. ตามคุณวุฒิ ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) ตรวจสุขภาพประจำปี ** ความก้าวหน้าในสายงาน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap