• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร อาจารย์ 2 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

05 ส.ค. 2562 14:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์

อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี หรือ - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข!องกับการบัญชี โดย - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี (ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี (ต้องได้รัับเกียรตินิยม) * หมายเหตุ สาขาที่เกี่ยวข!องกับการบัญชี ได้แก่ (การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - สอบข้อเขียน (200 คะแนน) - วิชาเฉพาะตําแหน่ง 100 คะแนน - วิชาภาษาไทย 100 คะแนน - สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) - ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ (โดยใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 15-20 นาที) -สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ - คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 - คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550 - คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 - คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 - คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 อย่างใดอย่างหนึ่ง - ยกเว้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่นำใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ของสถาบันราชประชาสมาสัย 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap