• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

01 ส.ค. 2562 11:01

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์

อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข อง และมีประสบการณ์ในเชิงวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการสอนและการ วิจัยด้านทฤษฎี และปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับศาสตร์และศิลป์ ด้านวาทวิทยา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การบริหารจัดการข้าม วัฒนธรรม ภาษาเพื่อการสื่อสารขั้นสูง และ/หรือ การสื่อสารสาธารณะและสื่อดิจิทัล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก -ประเมินความรู ภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง -ประเมินความรู ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น -ประเมินความรู เฉพาะสาขา -ประเมินความสามารถในการถ%ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ -ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป!นอาจารยของมหาวิทยาลัย -สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ - คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 - คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550 - คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 - คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 - คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 อย่างใดอย่างหนึ่ง - ยกเว้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap