• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

02 ก.ค. 2562 15:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5

อัตราเงินเดือน : - บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมายมหาชน (กฎหมายปกครอง)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียน (100 คะแนน) โดยวัดความรู้ทางกฎหมายปกครอง ด้วยการประเมินดังนี้ - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (ตอบเป็นภาษาไทย) - ประเมินความเข้าใจกฎหมายทั่วไป - ประเมินความเข้าใจกฎหมายเฉพาะ 2. สอบบรรยาย (100 คะแนน) โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที (แบ่งเป็นการบรรยาย 20 นาที และการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ 40 นาที) (คณะฯ จะเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอนให้ผู้สมัคร โดยขอให้แจ้งให้คณะฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบบรรยาย) หมายเหตุ : หัวข้อการสอบบรรยายตามที่ผู้เข้าสอบกำหนด ภายในสาขาวิชา ที่ท่านสมัครสอบคัดเลือก โดยส่งเค้าโครงการบรรยายก่อนเข้ารับการทดสอบบรรยาย 3. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) หมายเหตุ : ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ดังนี้ (1) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ (2) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันคัดเลือก สามารถนำคะแนนนั้นมาเป็นเกณฑ์ผ่านวิชาภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องสอบดังต่อไปนี้ (ก.) คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน (ข.) คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน (ค.) คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน (ง.) คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน (จ.) คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap