• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

18 มิ.ย. 2562 11:01

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานฝึกอบรม / สัมมนา 1. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม หรือหลักสูตรการสัมมนา ในโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม / สัมมนา 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ จะใช้ในโครงการฝึกอบรม / สัมมนา 5. ติดตาม และประเมินผลโครงการฝึกอบรม / สัมมนา งานโสตทัศนูปกรณ์ / สื่อต่าง ๆ 1. ดูแลสื่อ Social Network ต่างๆ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น 2. ตัดต่อวีดีโอ และภาพนิ่ง รวมถึงปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพ 3. งานควบคุม แสง สี เสียง เมื่อมีการฝึกอบรม หรือสัมมนา 4. ควบคุม ดูแล ตลอดจนซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องบันทึกภาพ เป็นต้น 5. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท หรือตามวัตถุประสงค์ 6. ดูแลเก็บผลงานของสื่อแต่ละประเภท อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถ นำไปใช้งานได้ตามความต้องการ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง -ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง -ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ -ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป) -สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) 5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) อย่างใดอย่างหนึ่ง


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap