• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

13 มิ.ย. 2562 09:01

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

อัตราเงินเดือน : 20500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตววิทยา หรือสาขาอื่นใดที่ส่วนงานพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ วิจัย และแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือวิจัย 2. ปฏิบัติงานตามแผนงาน และกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ในความรับผิดชอบ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ คู่มือ และการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา 3. ประสานทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของหน่วยงานและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. สนับสนุนหรือร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านเภสัชศาสตร์ 5. จัดทำระบบการใช้ การบำรุงรักษา และการจัดการสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์อื่นๆ 6. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน 2. ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน 3. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป) 4. สัมภาษณ์ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน ดังนี้ สอบข้อเขียน 30 คะแนน สอบสัมภาษณ์ 70 คะแนน ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. สามารถศึกษาค้นคว้า รวบรวม ตรวจสอบ ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2. สามารถจัดทำระบบเพื่อดูแลและบำรุงรักษา การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชา 3. สามารถจัดการอบรม การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนิสิตได้ 4. สามารถประมวลผลโดยใช้ความรู้ทางสถิติได้


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap