• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

13 พ.ค. 2562 14:31

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 6-8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210how to tell if wife has cheated I cheated on my girlfriend how women cheat

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ต้องได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ 1.1 ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ 1.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงาน การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชา 1.3 จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ เพื่อให้การดําเนินการ เป็นไปด้วยความราบรื่น 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 3. ด้านการประสานงาน ิ 3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ 4.1 เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ให้คําปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 4.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศเพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูล

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้ (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ (2) ความสำคัญและการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ (3) ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary - Reading Comprehension - Writing and Translation

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap