• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

09 เม.ย. 2562 10:01

กรมพัฒนาที่ดินถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน (2) ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบจัดการฐานข้อมูล (4) ความรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมอย่างใด อย่างหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาระบบในระดับที่สามารถ ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลประเภท MySQL , SQL Server (5) ความรู้การเขียนชุดคำสั่งสำหรับระบบงานประยุกต์ด้วยโปรแกรมภาษา เช่น HTML, PHP, ASP, SQL statement (6) ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย อุปกรณ์ประกอบ และการจัดการระบบเครือข่าย (7) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (8) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักสำรวจดินปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap