• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 6 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

09 เม.ย. 2562 10:01

กรมพัฒนาที่ดินถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปวส.- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน (2) ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ - ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร - การอนุรักษ์ดินและน้ำ - การวางแผนการใช้ที่ดิน - การจัดการดิน - การปรับปรุงบำรุงดิน - ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap