• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร บรรณารักษ์ 1 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

22 มี.ค. 2562 17:01

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์หนังสือเข้าห้องสมุด จำแนก ให้เลขหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำรายการบรรณานุกรม ดัชนี สารสังเขป กฤตภาค และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ (2) ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ (3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ (4) สามารถจัดทำ e-book ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและจัดทำเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ (5) จัดทำนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านบรรณารักษ์ ให้ดียิ่งขึ้น (6) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (7) ให้คําแนะนํา และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (8) ให้คำแนะนำ และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ (9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา) 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap