• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

15 มี.ค. 2562 16:01

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติงาน 1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเงิน และงานพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 ปฏิบัติงานพัสดุ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุมบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ จัดทำบัญชีรายละเอียดพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ/จ้าง รับใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ติดต่องานจัดซื้อ-จัดจ้าง และการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 1.3 ปฏิบัติงานการเงิน เช่น พิมพ์เอกสารเบิกจ่าย งานวิจัย งานส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ใบแจ้งรายการค่าสาธารณูปโภคอาคารแฟลตบ้านพัก และการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 1.4 ปฏิบัติและสนับสนุน จัดดำเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 1.6 จัดลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้ 1.7 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 4. ด้านการบริการ 4.1 ให้คำแนะนำด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 4.2 ให้บริการงานด้านสารสนเทศในฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์ ว-552) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap