• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัคร นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา

จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

14 มี.ค. 2562 15:31

จังหวัดกาญจนบุรีศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 0-3451-5208 โทรสาร 0-3451-5208

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี- ปริญญาโท- ปริญญาเอก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือ 1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ หรือ 1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ หรือ 1.4 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ internet 4. มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน โต้ตอบ ภาษาอังกฤษ ได้ดี 5. มีทักษะ ในการถ่ายทอดความรู้ 6. มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ดี 3. กำกับดูแล การเลี้ยง และการจัดการสัตว์พันธุ์ดี ที่คัดเลือกแล้ว 4. ตรวจสอบเพื่อรับรองพันธุ์สัตว์ 5. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ 6. รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศการปศุสัตว์ 7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap