• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

14 มี.ค. 2562 07:31

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัด ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผน การตั้งงบประมาณประจำปี การจัดทำแผนงาน โครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน

ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชุาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap