• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัคร นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

21 พ.ย. 2561 14:30

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) เขียนแบบ ออกแบบเบื้องต้น งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานตกแต่งภายใน ของสถานบริการสุขภาพหรือหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีประโยชน์ใช้สอยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมีความสวยงามเหมาะสมกับลักษณะงานนั้น (2) เขียนแบบ ออกแบบเบื้องต้น งานภูมิทัศน์ (จัดสวน) ของสถานบริการสุขภาพ หรือหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สนับสนุน ฟื้นฟู การรักษาพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (3) เขียนแบบ ออกแบบเบื้องต้น งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร ของสถานบริการสุขภาพ หรือหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน (4) ร่วมดำเนินการกับมัณฑนากรในการออกแบบ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร หรืองานตกแต่งภายใน ของอาคารสถานบริการสุขภาพ หรือหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี และมีประโยชน์ใช้สอยถูกต้อง 2. ด้านการบริการ (1) ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ ติดตั้ง ครุภัณฑ์ หรืองานตกแต่งภายใน หรืองานป้ายทั้งภายในและภายนอก หรืองานด้านภูมิทัศน์ (จัดสวน) ของอาคารสถานบริการสุขภาพ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี (2) ช่วยจัดทำงานเขียนแบบครุภัณฑ์ประกอบอาคาร หรืองานตกแต่งภายใน หรืองานป้ายภายในและภายนอก หรือภูมิทัศน์ (จัดสวน) ของอาคารสถานบริการสุขภาพ ร่วมกับสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรระบบประกอบอาคาร และผู้รับบริการ เพื่อส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพตรงตามเวลาที่กำหนด

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภายใน 2. หลักการออกแบบจัดสวน 3. ทักษะในการเขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์ และจัดสวน 4. ทักษะในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม AUTOCAD) 5. ทักษะในการออกแบบตกแต่งภายใน โดยออกแบบร่างเบื้องต้น (SKETCH DESIGN)

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap