• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัคร นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

14 พ.ย. 2561 17:30

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางอุทกวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และ 2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ 1)บริหารจัดการข้อมูลการสำรวจและการเจาะหลุมปิโตรเลียมให้ทันสมัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านระบบสารสนเทศ ให้ได้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2)ประเมินศักยภาพปิโตรเลียมบริเวณแปลงสำรวจบนบกและในทะเล จากพื้นที่ที่เลือกสรร เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 3)วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจและการเจาะหลุมปิโตรเลียม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 4)ตรวจสอบ พิจารณาความเหมาะสม และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบริษัทผู้รับสัมปทานในด้านเทคนิคและสภาพทางธรณีวิทยา สำหรับการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงและโอนข้อผูกพันการสำรวจของบริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม (รายงานการศึกษาธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (G&G) /แจงรายงานปีช่วงที่ 2/ การเข้าสู่ช่วงที่ 3/ การคืนพื้นที่/ การขอสงวนพื้นที่และการขอคืนค่าสงวนพื้นที่) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5)ตรวจสอบ พิจารณาความเหมาะสม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุระเบิดของผู้รับสัมปทาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 6)ตรวจสอบความถูกต้องในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านธรณีวิทยาปิโตรเลียมในแปลงที่เปิดให้ยื่นสิทธิสำรวจและผลิตแก่บริษัทผู้สนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจยื่นขอรับสิทธิสำรวจ ด้านการวางแผน วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ด้านการประสานงาน 1)ประสานงานผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ร่วมประชุมชี้แจงกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่สำรวจ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องและขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงการสำรวจและรับฟังความคิดเห็น 2)กำกับ ดูแล ประสานงาน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการสำรวจในภาคสนามของผู้รับสัมปทาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับโครงการ 3)กำกับ ดูแล ประสานงาน กิจกรรมการสำรวจในภาคสนามของผู้รับสัมปทาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4)ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ด้านการบริการ 1)นำเสนอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกพัน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม 2)ให้คำแนะนำปรึกษาในเบื้องต้นและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยาปิโตรเลียม แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารนำเอาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3)จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศก์งานให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 4)ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมบริเวณแปลงสำรวจบนบกและในทะเลจากพื้นที่ที่เลือกสรร เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap