• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

06 พ.ย. 2561 17:30

กรมทรัพย์สินทางปัญญา44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ - ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ ๑.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการรับส่งหนังสือ เอกสารหรือโทรสารและออกเลขหนังสือ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและค้นหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ๑.๒ ติดต่อประสานและติดตามเรื่องตลอดจนข้อซักถามแนะนำ และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้ข้อมูลและความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ๑.๓ ดำเนินการร่างหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์ และตรวจทานเอกสาร เพื่อติดต่องานราชการ ๑.๔ ดำเนินการจัดเก็บ ค้นหา และรวบรวมเอกสาร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๑.๕ ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา เบิกจ่าย ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้งานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๑.๖ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนัก รวมทั้งควบคุม ดูแลการใช้งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของสำนัก ๑.๗ ตรวจสอบและรวบรวมวันทำการและวันลาต่างๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ตลอดจนจัดทำสถิติการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๑.๘ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 2. ด้านการบริการ 2.๑ ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 2.2 ช่วยชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้ (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (4) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (5) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทักษะ/สมรรถนะ : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้ (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (4) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (5) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap