• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับสมัคร นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 30 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13) 30 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

17 ต.ค. 2561 14:30

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)59/1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13)

อัตราเงินเดือน : 17500 - 19250 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 30 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2531 เป็นต้นไป) จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (วันก่อนวันทดสอบขั้นตอนที่ 3)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จะต้องผ่านการทดสอบใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 3.1 ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน (1) วิชาความสามารถทางภาษาไทย (เน้นความสามารถทางด้านการสื่อสาร) (2) วิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (3) วิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไปสำหรับการสอบแบบ Internet based Testing หรือผลสอบ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ได้คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป โดยผลสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันที่ปิดรับสมัคร) จึงจะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในแต่ละวิชา ทั้ง 3 วิชา จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 2 3.2 ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ (1) การทดสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ความคิดเชิงเหตุผลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นร่วมสมัยของไทย ทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การเมือง การปกครอง กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (2) การทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้งการทดสอบข้อเขียนฯ และการทดสอบสภาวะจิตใจฯ ตามขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 3 (1) การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Centers และให้ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกตามข้อ 2.4 ก่อน ผู้สมัครจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 3 (2) การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์ 3.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์ (1) การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Centers (2) การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้งการประเมินพฤติกรรมฯ และการประเมินบุคลิกภาพฯ ตามขั้นตอนที่ 3 จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบในแต่ละขั้นตอน และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 กำหนด

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13) 30 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap