• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมธนารักษ์ รับสมัคร เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน 5 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

14 ก.ย. 2561 10:30

กรมธนารักษ์ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านดูเงิน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) วางแผนและดำเนินงานด้านจ่ายแลกธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ และประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (2) ตรวจพิสูจน์ นับ คัด ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ปลอมแปลง ชำรุดที่แลกค่าได้ และแลกค่าไม่ได้ ตามกรอบกฎหมายที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้การดำเนินการรับจ่ายธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ (3) จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานตรวจรับเงิน รายงานการนำส่งธนบัตรของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้สำนักงานคงคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคได้รับทราบข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์ (4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน (5) ถ่ายทอดความรู้ด้านการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด 2. ด้านการบริการ (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่รองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ แก่ผู้ที่สนใจ (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2536 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับแลกเปลี่ยนเหรียญชำรุด พ.ศ. 2548 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ไทย 5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap