• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

09 ก.ค. 2561 20:30

กรมวิทยาศาสตร์บริการถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือรัฐศาสนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ 2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศที่รับสมัคร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง ดังนี้ (1) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ (2) ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น ระบบราชการ PMQA 4.0 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ดังนี้ (1) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศที่รับสมัคร


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap