• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

09 ก.ค. 2561 20:30

กรมวิทยาศาสตร์บริการถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1.ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ และ 2.เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง (1) ความรู้พื้นฐานทางห้องสมุด การวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ การจัดทำรายการหัวเรื่องตามระบบรัฐสภาอเมริกัน การจัดทำดรรชนีวารสาร สาระสังเขป (2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีห้องสมุด การจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดทำรายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโดย MARC 21 ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้ฐานข้อมูล การให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบการบริการต่างๆ ของห้องสมุดสมัยใหม่ (3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,โรงพยาบาลพิจิตร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap