• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมการท่องเที่ยว รับสมัคร นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

09 ก.ค. 2561 16:30

กรมการท่องเที่ยว154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายที่กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านปฏิบัติการ (1) รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเพื่อพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว (2) จัดทำแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม สอดคล้องกับความต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว (3) ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อให้รองรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพตามลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว (4) ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล จัดทำเอกสารคู่มือ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านบริการ (1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง และแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง (2) จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเที่ยว และ/หรืองานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ (3) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งจัดทำโดยเอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน (4) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 7.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) [คะแนนเต็ม 100 คะแนน] 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 2) ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3) ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติในงานสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 7.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [คะแนนเต็ม 100 คะแนน] ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,โรงพยาบาลพิจิตร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap