• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

20 เม.ย. 2561 23:01

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน17 ถ.พระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ)

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงาน เจรจา สื่อสาร กับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศได้ โดยสรุปรายงาน สรุปประเด็นความสำคัญที่เกิดจากการติดต่อประสานงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ จัดทำเอกสารทางราชการเป็นภาษาต่างประเทศ การแปลเอกสาร การวิเคราะห์และประมวลนโยบาย มาตรการ เทคโนโลยีในการร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน และสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ จัดประชุมนานาชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมา วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap