• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

13 มี.ค. 2561 12:44

กรมประชาสัมพันธ์9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก (2) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา (3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด 2. ด้านการบริการ (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - สอบข้อเขียน 200 คะแนน โดยจะทดสอบ - ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้ากำลังและ อิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ - ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ - ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสารโทรคมนาคม - ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย - เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจการวิทยุกระจาย เสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ - วิทยุกระจายเสียง ระบบ A.M. ระบบ F.M. และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย - การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ ระบบอินเทอร์เน็ต - ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบ ปรับอากาศ 2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap