• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

13 มี.ค. 2561 12:44

กรมประชาสัมพันธ์9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ (2) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ (3) เก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ (4) ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 2. ด้านการบริการ (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (2) ให้คำแนะนำข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุม ดูแล ของผู้บังคับบัญชา

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - สอบข้อเขียน (200 คะแนน) โดยจะทดสอบ - การใช้ Program Computer ในงานสื่อ โสตทัศนศึกษา - การใช้เครื่องมือ และควบคุมสื่อโสต ทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ - การเก็บรักษาซ่อมบำรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 9 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap