• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

16 ก.พ. 2561 08:19

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)          

ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน : 23,630 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน - อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ - มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์การ อย่างน้อย 3 ปี - มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี - มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 2. สามารถวางแผน จัดทำงบประมาณ และวัดผลแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะพาณิชย์ฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 3. สามารถจัดทำเอกสารและผลิตบทความ บทสัมภาษณ์ลงในสื่อต่างๆ ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน และสรุปประเด็นสำคัญเพื่อการรายงานข่าว 4. มีความสามารถในการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขียนสคริปท์ วางแผนการออกแบบ และเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ 5. รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ จัดทำข่าวสารเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 6. สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ปฏิบัติงานที่ต้องทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและขอบเขตกว้างขวาง

ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในงานด้านการประชาสัมพันธ์


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap