• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

09 ก.พ. 2561 15:56

กรมวิชาการเกษตรถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร)

อัตราเงินเดือน : 10430 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ม.3, ม.6 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนต้นสายสามัญ (ม.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวม ข้อมูลและสถิติ การรวบรวม ตรวจสอบ ติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา และให้บริการเอกสารของทางราชการ การเก็บรักษา การรวบรวมข้อมูล หรือจัด เตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงาน การประชุม เป็นต้น ติดต่อประสานงาน การดำเนินงาน ซ่อมบำรุงยานพาหนะ และการเบิกจ่ายพัสดุ ทางช่าง ดูแลรักษา ทำความสะอาดรถยนต์/รถจักรยนต์ และ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของการใช้รถ ดังกล่าว ๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap