• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5 อัตรา

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

26 ม.ค. 2561 10:49

กรมควบคุมมลพิษ92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางฟิสิกส์ - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการอุตสาหกรรม - สาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการอุตสาหกรรม - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมทางเคมี ทางเคมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / และความรับผิดชอบ 1. ชวยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมขอมูลศึกษา วิเคราะหวิจัย ประเมินผล ขอมูลและการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดและ ปรับปรุง นโยบายแผน มาตรฐาน มาตรการแนวทาง หลักเกณฑกฎ ระเบียบ เงื่อนไขกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสื่อสารและถายทอดองคความรูดานสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกและสงเสริม การมีสวนรวม ของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 2. ชวยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม วิเคราะหรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอความเห็น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และวินิจฉัยขอเท็จจริงเบื้องตน เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม 3. รวมพัฒนาและถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหมี ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 4. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเปนไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 5. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนด 6. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 7. ใหคําแนะนํา ชี้แจงและตอบปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดลอม แกสวนราชการ หนวยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อใหไดความรูและขอมูลที่ตองการ 8. จัดเก็บขอมูลเบื้องตน จัดทําสถิติรายงาน หรือฐานขอมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ งานวิชาการสิ่งแวดลอม เพื่อใหสนับสนุนภารกิจของสวนราชการและประโยชนในการพิจารณากําหนด และปรับปรุง นโยบายแผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑกฎ ระเบียบ เงื่อนไขและกฎหมายที่เกี่ยวกับ งานวิชาการสิ่งแวดลอม 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (คนพิการ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุทัยธานี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap