• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง อาจารย์ (สอนภาษา) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

18 ม.ค. 2561 16:36

มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (สอนภาษา)

อัตราเงินเดือน : 31500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปริญญาเอก- หรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติทั่วไป : ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓) ๒. ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีปัญหาทางสุขภาพที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ๔. ไม่จำกัดสัญชาติ แต่ต้องมีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) : ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. / Ed.D.) ทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สถาบันฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร ๓. มีประสบการณ์สอนและ/หรือ การบรรยายวิชาการและ/หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการในสถาบันระดับอุดมศึกษา ๔. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยแบบบูรณาการ และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวารสารวิชาการในฐานข้อมูลสากล ๕. เป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Desirable qualifications) : ๑. มีประสบการณ์การทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การสอนภาษา การประเมินภาษา การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์และการสอน การบริหารการศึกษา นโยบายภาษา โดยเฉพาะในบริบทเอเชีย ๒. มีความสนใจการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษา และการเป็นผู้ประกอบการด้านการสอนภาษา และสามารถใช้ทฤษฎีและเครื่องมือในการทำงานด้านการสอนภาษา เช่น Digital literacy in language teaching and learning ๓. มีตำแหน่งวิชาการ หรือมีผลงานวิชาการที่พร้อมจะยื่นขอตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ๔. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หนังสือหรือบทความในหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศ ๕. มีนวัตกรรม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รางวัล ทุน หรือ ประสบการณ์การประกอบธุรกิจด้านการสอนภาษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป : ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เขียนขอทุนวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือ บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักเกณฑ์การคัดเลือก การคัดเลือก : คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสอบข้อเขียน สอบสอน นำเสนอผลงานวิชาการ และ สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ ๑. สอบข้อเขียน ๒. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ วิชา โดยระบุเนื้อหา/หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (แผนการสอน ๑ รายวิชา ประกอบด้วยการเรียนการสอน จำนวน ๑๕ ครั้ง) โดยรายวิชาที่ผู้สมัครสามารถเลือกจัดทำแผนการสอน มีดังนี้ ­ การประเมินผลการเรียนรู้ภาษา การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาสำหรับการประเมินผลย่อยและรวบยอด ธรรมชาติของ การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางในการประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ การประเมินผลเหมือนกับการเรียนรู้ และการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ ­ ความเป็นผู้ประกอบการด้านการสอนภาษา ผู้ประกอบการด้านการสอนภาษาในปัจจุบัน คุณสมบัติและทักษะส่วนบุคคลที่นำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และการสร้างสรรค์แนวคิดและนวัตกรรมสำหรับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจด้านการสอนภาษา ­ ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนภาษา หลักการทางภาษาศาสตร์ที่ช่วยหรือเอื้อต่อการเรียนการสอนทักษะทางภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ๓. ผู้สมัครสอบสอน ๑ หัวข้อ ภายในเวลา ๑๕-๒๐ นาที ๔. ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในเวลา ๑๕-๒๐ นาที ๕. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามไฟล์ประกาศแนบ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลพบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 200 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap