• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบััติการ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบััติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

13 ม.ค. 2561 11:10

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบััติการ

อัตราเงินเดือน : ป.โท : 27,130/ ป.เอก : 35,700 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท- ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) หรือ 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปฏิบัติการ(Operations Management) และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 1. TOEFL - Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550 - Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 213 - Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 79 2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5 3. TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 4. CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 75 โดยผลทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. รับรอง หรือ เป็นชาวต่างประเทศ 3.สำเร็จการศึกษาโดยต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก - ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 - ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาดีเด่น - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ/หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก - ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องมีประสบการณ์การสอน ความรู้ความสามารถ พิเศษที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานสอน และผลิตผลงานวิชาการ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลการศึกษาและเอกสารประกอบการสมัคร 2.ทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท) 3.ทดสอบบุคลิกภาพ ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการนำเสนอ และความสามารถในการสื่อสารโดยการสอบสัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : -ทดสอบสอนในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติการตามที่ผู้สมัครเลือก(ระยะเวลาการบรรยายประมาณ 20 นาที)


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap