• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง ครั้งที่ 1/2561 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

13 ม.ค. 2561 11:10

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง ครั้งที่ 1/2561

อัตราเงินเดือน : ป.โท : 27,130/ ป.เอก : 35,700 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท- ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครต้องชี้แจงความเกี่ยวข้องของสาขาที่จบว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านขนส่งระหว่างประเทศอย่างไร หรือ 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครต้องชี้แจงความเกี่ยวข้องของสาขาที่จบว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านขนส่งระหว่างประเทศอย่างไร และ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 1. TOEFL - Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550 - Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 213 - Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 79 2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5 3. TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 4. CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 75 โดยผลทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. รับรอง หรือ เป็นชาวต่างประเทศ 3.สำเร็จการศึกษาโดยต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - ระดับปริญญาเอก - ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานสอน และผลิตผลงานวิชาการ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1 พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร 2 การทดสอบความรู้ทางวิชาการโดยการสอบข้อเขียนมีทั้งหมด 2 ส่วน เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ส่วนที่ 1 ทฤษฎี 100 คะแนน ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้ 100 คะแนน ผู้ที่มีผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการผ่าน จึงจะได้เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน ในลำดับต่อไป 3 การทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบ ทางจิตวิทยา โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท)

ทักษะ/สมรรถนะ : พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - สอบสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เวลา 20 นาที - นำเสนอผลงานวิจัย เวลา 15 นาที - สอบสัมภาษณ์ เวลา 20 นาที


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบััติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap