• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัคร เศรษฐกรปฏิบัติการ 4 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

19 ธ.ค. 2560 11:05

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ กำหนดนโยบายและแนวทางในการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ แผนการออกตราสารหนี้ และการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ 2) จัดทำแผนปฏิบัติการในการกู้เงินและปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของรัฐบาลภายใต้วัตถุประสงค์ ของกฎหมายพิเศษ รวมทั้งดำเนินการกู้เงินซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้ของรัฐบาลให้เป็นไปตามแผน 3) วิเคราะห์ศักยภาพและฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการขออนุมัติกู้เงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ค้ำประกันการกู้เงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจ 4) วิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต และจัดระดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ รวมทั้งแจ้งผลการประเมินระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวต่อรัฐวิสาหกิจ และชี้แจง ทำความเข้าใจกับรัฐวิสาหกิจถึงวิธีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่รัฐวิสาหกิจเพื่อการปรับปรุงระดับเครดิต 5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง (ภาษาไทย) 2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ (ภาษาอังกฤษ) 3) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ภาษาไทย)

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap