• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

14 ธ.ค. 2560 14:17

กรมวิทยาศาสตร์บริการถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ 2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตาม ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างองค์ความรู้ (๒) ใช้ความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากกระบวนการแปรรูปยางและสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ (๓) ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีสูง (เช่น ICP-OES, GC-MS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำสูง (เช่นการหาปริมาณโลหะหนัก สารต้องห้ามตามระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป ในผลิตภัณฑ์ยาง เช่น สารในกลุ่ม ROHS และสารในกลุ่ม PAHs) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ทดสอบ (๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน (๕) ร่วมดำเนินงานระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ ๒. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ๓. ด้านการประสานงาน (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๔. ด้านการบริการ (๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.สุราษฎร์ธานี) 12 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยา) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap