• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 พ.ย. 2560 22:30

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน

อัตราเงินเดือน : 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท

ประเภท :

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท- ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการเงิน จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบประมวลวิชาแล้ว ทางด้านการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 2.2. ผู้สมัครต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้ - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก - ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ จะต้องมีคะแนน TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน โดยคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้ - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก - ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 - ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาดีเด่น - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษหรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ภาระงานสอน -ผลิตผลงานวิชาการ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร 2. การทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบ ทางจิตวิทยา โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท) 3. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ และความเหมาะสม เวลา 20 นาที

ทักษะ/สมรรถนะ : การทดสอบการสอนโดยให้ผู้เข้าสอบสาธิตการบรรยาย และนำเสนองานวิจัยในหัวข้อทางด้านการเงิน หรือ หัวข้อที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และกรณีที่ไม่มีงานวิจัยให้สอบสาธิตการบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแทน เวลา 20 นาที


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 300 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap