• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

26 ต.ค. 2560 17:02

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการศึกษา ๒. มีประสบการณ์ในด้านการถ่ายภาพ หรือด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความสามารถที่ต้องการ ๑. ด้านโสตทัศนศึกษา ออกแบบ/พัฒนาและควบคุมดูแลงานด้านเทคนิคโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ระบบเครื่องเสียง ระบบเครื่องฉาย ระบบไฟแสงสว่าง และระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องมือการผลิตงานโสตทัศนศึกษา ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ประมวล จัดเก็บ สืบค้นและแปลงระบบสื่อประเภทต่าง ๆ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและจัดทำเทคนิคการแถลงข่าวของศูนย์แถลงข่าวและการบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่สื่อมวลชนทุกแขนง การจัดทำ Presentation ด้วย Multimedia หรือ ๒. ด้านการการถ่ายภาพและการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การถ่ายภาพบุคคล การจัดไฟเพื่อถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอและตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบถ่ายทอดสดวีดีโอผ่านสื่อออนไลน์ ออกแบบ/พัฒนาและควบคุมดูแลระบบห้องผลิตรายการโทรทัศน์ ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบต่าง ๆ อาทิ การออกแบบเว็บไซต์ การจัดทำสื่อออนไลน์และ Socialmedia รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำและออกแบบงานกราฟิก เงื่อนไขอื่นๆ - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมและใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง การบรรยาย นิทรรศการและการเผยแพร่ เช่น วีดีทัศน์ รูปภาพ แผ่นภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร เป็นต้น ออกแบบสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสการ์ด งานกราฟิก ช่วยเขียนและเรียบเรียงบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ และบทรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ หรือให้ความรู้ ในด้านต่างๆ ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ ตัดต่อวีดีโอคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดหาและเก็บรักษาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap