• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 อัตรา

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

22 ต.ค. 2560 21:54

กรมปศุสัตว์ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับ ควบคุม กำกับ ดูแล การเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การเก็บข้อมูลและเลี้ยงสัตว์ทดลอง จัดทำทะเบียนสัตว์ สำรวจสัตว์ การส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังมีหัวข้อต่อไปนี้ 1. การบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ (150 คะแนน) 1.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลิตพันธุ์สัตว์ - ชนิดและพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ - หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ - การจัดการโรงเรือน อุปกรณ์ และการวางแผนผังฟาร์ม 1.2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาหารสัตว์ - ชนิดและประเภทของอาหารสัตว์ (อาหารข้น อาหารหยาบ และ TMR) - การนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้เป็นอาหารสัตว์ - การคำนวณสูตรอาหารสัตว์ 1.3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลสัตว์ - หลักการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ - โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญในประเทศไทย 2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (50 คะแนน) - หลักและวิธีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ - เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์

ทักษะ/สมรรถนะ : เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์/นายช่างภาพ/พนักงานประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap