• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร หัวหน้างานพัสดุ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ (งานพัสดุ สำนักงานคณบดี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

06 ต.ค. 2560 10:21

มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตเเพทยศาสตร์          

ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ (งานพัสดุ สำนักงานคณบดี)

อัตราเงินเดือน : 19,500+ค่าประสบการณ์ บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานพัสดุไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารงานพัสดุ ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 4. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หากได้รับการคัดเลือกจะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติงานเต็มเวลา) 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีคะแนนผลสอบไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ -คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) -คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) -คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่น้อยกว่า 29 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) -คะแนน TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 390 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) -คะแนน TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) -คะแนน MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน ทางด้านงานพัสดุอย่างสูง ในฐานะหัวหน้างาน 2. กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ติดตาม ประเมินผลงาน และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบข้อเขียน 2. การสัมภาษณ์


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap