• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:34

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ กรณีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในลักษณะ ผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของรัฐบาล และแผนงานของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวในยุคปัจจุบัน นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล การจับใจความสำคัญ และการเขียนข่าวเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap