• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:34

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ short stories adult breastfeeding husband adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และกำหนดมาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในราชการของกรม ๒. ดำเนินการ ดูแล บริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงานระบบงานสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ Back Office และ Front Office ตามนโยบายของ สคร. ๓. ดำเนินการ ดูแล การใช้งานระบบเครือข่ายภายในและ Internet รวมทั้งควบคุม ติดตาม การแก้ไขปัญหา อุปสรรณต่างๆ และประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเครือข่าย และการติดตามเฝ้าระวังการบุกรุกเครือข่าย ๔. ดำเนินการ ดูแล บริษัทที่ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร์ให้เป็นไป ตามสัญญาการบำรุงรักษา ๕. ดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการประเมินผลตามตัวชี้วัดในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. ดำเนินการ แนะนำ ให้บริการ และฝึกอบรมการใช้ระบบงานให้กับบุคลากรของ สคร. รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี และอื่นๆ ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๗. ดำเนินการ หรือร่วมเป็นกรรมการในการวิเคราะห์และกำหนดคุณลักษณ์เฉพาะด้านเทคนิค ของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตลอดจนรวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคดังกล่าว เป็นไปตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน ๘. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้ ๑. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ (๕๐ คะแนน) ๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการวางแผน การวิเคราะห์ระบบ จัดหาและพัฒนา และ การบริหารจัดการโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๕๐ คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 804 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap