• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กองทัพอากาศ รับสมัคร ช่างปูน 1 อัตรา

กองทัพอากาศ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างปูน แผนกช่างโยธา กองบิน 2 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:34

กองทัพอากาศกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : ช่างปูน แผนกช่างโยธา กองบิน 2

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - ปวช.สาขาวิชาก่อสร้าง - เพศชาย - มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 2. ประกาศนียบัตร และ ระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 4. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 5. หลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓) 6. หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล, ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ ชื่อ - นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น) 7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี) รับสมัคร วันที่ 16 - 24 พ.ย.58 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 27 พ.ย.58

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับ งานช่างปูน 2. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน 3. ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างปูน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 6. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ึ7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกขนส่ง กองบิน 2 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap