• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคร นักวิชาการพาณิชย์ 2 อัตรา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (สายงานสนับสนุน) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:32

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (สายงานสนับสนุน)

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : (1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ (2)เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงการค้าเสรี การเปิดเสรีทางการค้า ในกรอบต่างๆ และดำเนินการด้านการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (2)ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงการค้าเสรี การเปิดเสรีทางการค้า ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสี่ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง และยุทธศาสตร์ของกรม และแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (เป็นภาษาไทย/อังกฤษ) 1.ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการค้าระหว่างประเทศ/การวิเคราะห์แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ 3.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap