• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:32

กรมท่าอากาศยาน71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ)

อัตราเงินเดือน : 15,000 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการจราจรทางอากาศ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการการบิน ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการขนส่งการจราจรทางอากาศ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) การกำกับดูแลและตรวจสอบการประกอบการให้บริการจราจรทางอากาศ และบริการสื่อสารการบิน (2) พิจารณาตรวจสอบเอกสารด้านการการจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบิน เพื่อส่งออกประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP - Thailand) (3) ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติหรือมาตรฐานต่างๆ ว่าด้วยการให้บริการจราจรทางอากาศ การให้บริการสื่อสารการบิน และแผนภูมิการเดินอากาศ (4) ดำเนินการในฐานะเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการอากาศวิถี และคณะอนุกรรมการพิจารณากรณีอากาศยานใกล้จะชนกัน (5) พิจารณา เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการบริการจราจรทางอากาศ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเรื่องการจราจรทางอากาศ และการออกใบอนุญาตต่างๆ (6) พิจารณาและดำเนินการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเพื่อออกใบอนุญาต และเพิ่มศักยในใบอนุญาตพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (7) ตรวจสอบการประกอบการให้บริการจราจรทางอากาศ และผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศให้ได้มาตรฐาน (8) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ จัดทำรายงานและเผยแพร่วิชาการทางด้านขนส่งและคมนาคม เพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงาน มีการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนา และมีการต่อยอดความรู้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้ทางด้านการบิน 100คะแนน 2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 100 คะแนน (การแปลสรุปบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap