• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 5 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน) 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:32

กรมท่าอากาศยาน71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน)

อัตราเงินเดือน : 15,000 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการการบิน ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางการจัดการท่าอากาศยาน และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการขนส่งการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (๒) พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (๓) เสนอแนะให้มีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ การจัดตั้ง การกำกับ ดูแล และตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (4) จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนการควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนการฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (5) กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ จัดทำรายงานและเผยแพร่วิชาการทางด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนา และมีการต่อยอดความรู้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 100 คะแนน และการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 100 คะแนน (การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap