• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:32

กรมท่าอากาศยาน71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)

อัตราเงินเดือน : 15,000 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการการบิน ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางการจัดการท่าอากาศยาน และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการขนส่ง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (๑) กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการจัดระบบงานอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศที่ท่าอากาศยานภายในประเทศและท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (๒) ศึกษา วิเคราะห์ บทบัญญัติภาคผนวก 9 แห่งอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ในการเข้า-ออกประเทศของอากาศยาน ผู้โดยสาร ลูกเรือ สัมภาระ สินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และสิ่งของอื่น ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ และนำมาดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้อง เพื่อนำมาปรับใช้เป็นมาตรฐานการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศของประเทศ (๓) พิจารณาเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (๔) ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติของประเทศไทย ในการดำเนินกิจการ ท่าอากาศยานสากลที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศที่แตกต่างจากบทบัญญัติของภาคผนวก 9 แห่งอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกเพื่อแจ้งต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบัญญัติฯ และประโยชน์ของประเทศชาติ (๕) ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศของประเทศ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ตลอดจนเสนอแนะให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศของประเทศ (๖) จัดทำและดำเนินการให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามโปรแกรมการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศระดับชาติ ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด (๗) ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นสากล และเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ ตามภาคผนวก 9 ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติกับหน่วยงานด้านพิธีการเข้า - ออกประเทศ (๘) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ เพื่อนำเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ พร้อมทั้งประสานและติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๙) ดำเนินการให้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินเป็นสนามบินศุลกากร (๑๐) จัดทำประมวลข้อมูลและปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเรื่องการเข้า-ออกของอากาศยาน ผู้โดยสาร ลูกเรือ สัมภาระสินค้า ไปรษณียภัณฑ์และสิ่งของอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบัน และนำส่งให้มีการออกประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบิน (๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนในการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับการจัดระบบงานด้านอำนวยความสะดวก เช่น ท่าอากาศยาน คลังสินค้า ไปรษณีย์ เขตปลอดอากร ฯลฯ (1๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) จัดทำรายงานและเผยแพร่วิชาการทางด้านขนส่งและคมนาคม เพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนา และมีการต่อยอดความรู้ (2) สอน อบรม และทดสอบทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อประกอบ การพิจารณา อนุมัติใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะประเภทต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับ งานคมนาคมขนส่ง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 200 คะแนน (การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน) 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap