• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

02 ต.ค. 2560 10:32

กรมท่าอากาศยาน71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ National Single window (NSW) (๒) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระดับเครือข่าย ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน (๓) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด (๔) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ (๕) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้แล้ว รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ (๖) ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน ประยุกต์ความต้องการ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 2. ด้านการวางแผน (1) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2) ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบต่าง ๆ ที่ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อความเข้าใจในการใช้งาน (2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และเจ้าหน้าที่ในทีมงาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 120 คะแนน - ความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis & Feasibility Study) วางแผนแก้ไขปัญหา (Algorithm Design) การเขียน โปรแกรม (Program Coding) การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม(Program Testing & Debugging) - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์ 2. วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 50 คะแนน - พระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 - พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ - ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ 3. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 30 คะแนน (การแปลสรุปบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap