• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัคร สถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

02 ต.ค. 2560 10:32

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15800 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ด้านการออกแบบ รับผิดชอบงานด้านการออกรูปแบบอาคารโรงเรียนเอกชน ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านสถาปัตยกรรม ตรวจสอบเอกสารด้านสถาปัตยกรรม แบบรูปอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดำเนินงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานและโรงเรียนเอกชนการกุศล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงเรียนเอกชน และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งพิจารณาจาก 1.ความรู้ พิจารณาถึงประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน แฟ้มสะสมงาน เพื่อประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ทางการศึกษาและการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน 2.ความสามารถ พิจารณาถึงความคิดริเริ่ม แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้เทคโนโลยี (IT) 3.บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาถึงบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติในอาชีพงานข้าราชการ แรงจูงใจการทำงานกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของทางราชการ

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 50 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap