• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 10 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 10 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

02 ต.ค. 2560 10:32

กรมประชาสัมพันธ์9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีของ ก.พ. หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา จัดเตรียม และรวบรวมข้อมูลเพื่อผลิตรายการตามที่ได้รับมอบหมาย (2) อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดีทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เป็นพิธีกร และดำเนินการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ในงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน (3) ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าว ผู้ช่วยบรรณาธิการ ในการเรียบเรียงและผลิตข่าวเพื่อให้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล (4) รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านข่าวและรายการเพื่อประโยชน์แก่การสืบค้น (5) ติดตามผลการรับฟังและคำติชมต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพรายการ (6) ผลิตรายการและข่าวโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ ให้บริการข้อมูลด้านข่าวและรายการ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ดังนั้น ผู้สมัครจึงควรมีประสบการณ์ในงานสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านสื่อสารมวลชน 3. ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอาเซียน 4. ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap