• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมชลประทาน รับสมัคร นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

02 ต.ค. 2560 10:32

กรมชลประทานถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านจัดหาที่ดิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ตรวจสอบหลักฐานที่ดินเพื่อจำแนกประเภทที่ดิน ได้แก่ ที่ดินมีเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินมีเอกสารสิทธิตามกฎหมายอื่น ๆ แต่ห้ามโอน และที่ดินของรัฐ (ที่ดินสงวน หวงห้ามของทางราชการ) เพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้นสำหรับวางแนวทางปฏิบัติในการจัดหาที่ดินแต่ละประเภทของเอกสารสิทธิตามขั้นตอนของกฎหมาย (2) สอบสวนสิทธิ หรือพิสูจน์สอบสวนสิทธิ ที่ดินและทรัพย์สิน ให้คำแนะนำเจ้าของที่ดินในข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ การสืบสิทธิที่ดิน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อให้ได้ข้อยุติผู้ทรงสิทธิที่ดินและทรัพย์สินถูกต้องตามความเป็นจริงและตามกฎหมาย (3) ตรวจสอบ จัดทำนิติกรรมทางปกครอง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการชลประทาน (4) พิจารณา ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนและเสนอตอบชี้แจงข้อร้องเรียนต่อผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานจัดหาที่ดินแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) ให้ปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดหาที่ดินให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านจัดหาที่ดิน (2) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือเจ้าของที่ดิน ให้การดำเนินงานจัดหาที่ดินบรรลุผลสำเร็จด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นที่พอใจแก่เจ้าของที่ดินผู้รับบริการ (3) ถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลภายนอก เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน (4) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรทั่วไป หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อกฎหมายเบื้องต้น เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนและประโยชน์ของทางราชการ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดหาที่ดิน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 - 4 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap