• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัคร นิติกร 1 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

14 ก.ย. 2560 18:40

กรมกิจการผู้สูงอายุ539/2 อาคารยิปซั่มมหานคร ชั้น 20 โซนบี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร

อัตราเงินเดือน : 1800 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือหรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการพิจารณาของผูบังคับบัญชา ๒. ศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหนวยงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อใหทันกับสถานการณและอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย ๓. ศึกษา รวบรวมและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครองและคดีอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจของหน่วยงาน ๔. ตรวจพิจารณา ให้คำปรึกษาและยกร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ของหน่วยงาน ๕. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด ๖. ประสานงานทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด ๗. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย ๘. ใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจในขอกฎหมายที่เปนปญหาและใหความรูถึงขอกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับการดําเนินงานของบุคคลหรือหนวยงานดังกลาว ๙. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานด้านกฎหมาย เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ๑๐. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
หน่วยงาน : กรมกิจการผู้สูงอายุ
เว็บไซต์ : www.dop.go.th
Tag: หางานนิติกร,หางานปริญญาตรี,หางานกรมกิจการผู้สูงอายุ,
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มเทคนิค 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap