• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

14 ก.ย. 2560 18:39

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สัญชาติไทย 2.มีอายุไม่ตำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ที่ในพรรคการเมือง 6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือคามผิดละหุโทษ 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ (GFMIS) การบันทุกบัญชีการจัดทำรายงานทางการเงินด้านสาธิต ตามระบบบัญชีกองทุนด้านต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป - ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap