• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ,วิศวกรโยธา,วิศวกรไฟฟ้า,นายช่างเทคนิค,โภชนากร,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวาน เวลา 23:54| วุฒิ: ปวส,ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

เมื่อวาน เวลา 16:35| วุฒิ: สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

เมื่อวาน เวลา 16:35| วุฒิ: สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ

เมื่อวาน เวลา 16:35| วุฒิ: สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 16:35 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักโภชนาการ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวาน เวลา 16:35| วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ

เมื่อวาน เวลา 16:35| วุฒิ: สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานทางสาย

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 10,430 | วุฒิ: ม.ต้น-ม.ปลาย

กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสหกรณ์

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 34 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 1,150,012,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 29 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

เมื่อวาน เวลา 09:22 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

วันพุธ เวลา 22:03 | อัตราเงินเดือน 27,130 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 75 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

วันพุธ เวลา 22:03 | อัตราเงินเดือน 27,130 - 35,700 | วุฒิ: ปริญญาโทหรือเอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 47 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสารสนเทศ

วันพุธ เวลา 22:03 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 35,700 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันพุธ เวลา 22:03 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 35,700 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันพุธ เวลา 22:03 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 35,700 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันพุธ เวลา 22:03 | อัตราเงินเดือน 1 - 35,700 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันพุธ เวลา 22:03 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 35,700 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap